Historie farnosti

Římskokatolická farnost Zlechov je územní společenství římských katolíků s farním kostelem svaté Anny v děkanátu Uherské Hradiště.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1207, kdy patřila velehradskému cisterciáckému klášteru. Zlechov byl tehdy spravován z Boršické farnosti, kde sídlil cisterciácký kněz.

Již ve 14. století je připomínána kaple svaté Anny. Po vypuknutí husitské revoluce byl roku 1421 vypálen velehradský klášter a stejný osud potkal i kostel v Boršicích. Po roce 1431 se řeholníci navrátili do svého kláštera, který byl těžce poškozen. Patnácté století bylo obdobím ničivých česko-uherských válek, které zdejší kraj zpustošily více než války husitské. Po zrušení cisterciáckého kláštera roku 1784 a vzniku samostatné velehradské farnosti. 

Na konci 18. století Zlechov však zůstal nadále součástí boršické farnosti, která byla nyní spravována diecézními kněžími. Už od roku 1850 však stála ve Zlechově kaple sv. Anny, kde se konávaly příležitostné bohoslužby.

Římskokatolická farnost Zlechov byla zřízena vyfařením z obce Boršice u Buchlovic dekretem arcibiskupa Mons. Františka Vaňáka pod čj. 363/91 dne 30. srpna 1991. Svůj rodný dům věnoval Čestný kanovník kroměřížské kapituly, p. Jan Mareček, jako sídlo fary. 

18. března 1992 byla zahájena stavba nového kostela, který byl vysvěcen roku 1994.


Duchovní správci

Prvním farářem samostatné farnosti v roce 1991 byl P. Jan Mareček. Od května 2007 je administrátorem

excurrendo P. Mgr. Rudolf Chmelař.


Vytvořte si webové stránky zdarma!